รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ครั้งที่ 25 ประจำปีพ.ศ. 2561 
 

1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล

 

2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา

  

3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล

4. เกณฑ์การพิจารณา

5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล

6. การเสนอชื่อ


 
 
 
 
All Rights Reserved@ Thailand Toray Science Foundation
 
Designed & maintained by www.arcadian.us